Furaginum Hasco tabletki 100mg MAX x 30 tabletek infekcje PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Furaginum Hasco tabletki 100mg MAX x 30 tabletek

Furaginum Hasco MAX, 100 mg, tabletki Furazidinum
Lek Furaginum Hasco MAX zawiera furazydynę, zwaną także furaginą, jako substancję czynną. Furazydyna jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg  moczowych. 
Opis
Furaginum Hasco MAX, 100 mg, tabletki Furazidinum
Lek Furaginum Hasco MAX zawiera furazydynę, zwaną także furaginą, jako substancję czynną. Furazydyna jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg  moczowych. 
Lek Furaginum Hasco MAX stosuje się w leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych  zakażeń dolnych dróg moczowych, u osób w wieku powyżej 15 lat.
Przeciwskazania 
- Jeśli pacjent ma uczulenie na furazydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- W pierwszych trzech miesiącach ciąży.
- W okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia 
u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
- U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny
poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy).
- Jeśli u pacjenta rozpoznano polineuropatię (zaburzenie układu nerwowego związane z 
uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub 
czuciowymi), np. w przebiegu cukrzycy.
- Jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (enzymu 
biorącego udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach).2
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Furaginum Hasco MAX należy omówić to z lekarzem, 
farmaceutą lub pielęgniarką, w szczególności, jeśli u pacjenta występują:
  • - zaburzenia czynności nerek,
  • - zaburzenia czynności wątroby,
  • - zaburzenia układu nerwowego,
  • - niedokrwistość,
  • - zaburzenia elektrolitowe,
  • - niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego,
  • - choroby płuc,
  • - cukrzyca.
W ww. przypadkach stosowanie furazydyny zwiększa ryzyko uszkodzenia nerwów. U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano uszkodzenia nerwów obwodowych. Zaburzenie to w ciężkich przypadkach może być nieodwracalne i zagrażać życiu pacjenta. Dlatego  pacjent powinien zaprzestać stosowania leku Furaginum Hasco MAX, jeśli wystąpią u niego objawy zaburzenia czynności układu nerwowego (mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów).
Jeśli w czasie stosowania leku Furaginum Hasco MAX u pacjenta wystąpi gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność. Mogą to być objawy ostrych reakcji płucnych, które obserwuje się niekiedy u pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu. W razie wystąpienia takich objawów, należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku − objawy te najczęściej ustępują szybko lub bardzo szybko po odstawieniu leku. Jeśli lek stosowano długotrwale, nasilenie objawów i ich ustępowanie po zaprzestaniu podawania leku zależą od czasu kontynuacji leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych. Sprawą kluczową jest jak najszybsze rozpoznanie działania niepożądanego i odstawienie leku. Zaburzenie czynności płuc może być nieodwracalne. Reakcje przewlekłe występowały u pacjentów przyjmujących furazydynę dłużej niż 6 miesięcy. Przewlekłe reakcje płucne (w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc) mogą wystąpić zwłaszcza upacjentów w podeszłym wieku.
Lek Furaginum Hasco MAX a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania poniższych leków:
- antybiotyków z grupy chinolonów (np. kwas nalidyksowy, norfloksacyna, kwas oksolinowy) − furazydyna hamuje ich działanie bakteriostatyczne,
- antybiotyków aminoglikozydowych i tetracyklin − ponieważ nasilają działanie przeciwbakteryjne furazydyny,
- chloramfenikolu i rystomycyny (antybiotyki) − zwiększają toksyczne działanie furazydyny na krwinki,
- leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego, takich jak probenecyd (w dużych dawkach) lub sulfinpirazon – zmniejszają one stężenie furazydyny w moczu i mogą powodować jej kumulację w organizmie, osłabiając skuteczność leczenia i zwiększając jej toksyczność,
- leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających trójkrzemian magnezu – zmniejszają wchłanianie furazydyny
- atropiny − opóźnia wchłanianie furazydyny, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji się nie zmienia,
- witamin z grupy B − zwiększają wchłanianie furazydyny.
Furaginum Hasco MAX z jedzeniem, piciem i alkoholem
Furaginum Hasco MAX należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania leku.
Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Furaginum Hasco MAX.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Leku Furaginum Hasco MAX nie wolno stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży (I trymestr) ani od 38. tygodnia i w okresie porodu, gdyż furazydyna może spowodować niedokrwistość hemolityczną u noworodka. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania w ostatnich trzech miesiącach ciąży (III trymestr).Leku Furaginum Hasco MAX nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Furazydyna przenika do mleka kobiecego i może zaszkodzić karmionemu piersią dziecku.Furazydyna zawarta w leku Furaginum Hasco MAX może niekorzystnie oddziaływać na czynność jąder, powodując zmniejszenie ruchliwości plemników i niekorzystne zmiany w ich budowie oraz zmniejszać ogólną ilość ejakulatu.
Jak stosować?
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według  zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat
Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (1 tabletka) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (1 tabletka) 3 razy na dobę.
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furazydyny. Kreska dzieląca umożliwia podzielenie tabletki na dwie równe dawki.Lek stosuje się przez 7-10 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-10 dniach, należy zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.
Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat
Leku Furaginum Hasco MAX nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.4
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Furaginum Hasco MAX, mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, niedokrwistość. Jeśli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie zwrócić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, gdyż może być konieczne specjalistyczne leczenie (między innymi płukanie żołądka i dożylne podanie płynów, a w ciężkich przypadkach przeprowadzenie hemodializy). Z uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki, ryzyko przedawkowania jest zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.
Pominięcie zastosowania leku
W przypadku pominięcia zastosowania leku Furaginum Hasco MAX, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Furaginum Hasco MAX
Przerwanie stosowania leku Furaginum Hasco MAX w trakcie kuracji może powodować brak wyleczenia zakażenia dolnych dróg moczowych.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast przerwać stosowanie tego leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się do 
najbliższego szpitala, jeśli wystąpią którekolwiek z poniższych działań niepożądanych
(występowały rzadko, czyli u 1 do 10 na 10 000 pacjentów, lub z częstością nieznaną):
- reakcje uczuleniowe: świąd, pokrzywka, wysypka (częstość nieznana), reakcje anafilaktyczne 
(nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (choroba 
skóry i tkanki podskórnej polegająca na powstawaniu ograniczonych obrzęków) (rzadko),
- ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół StevensaJohnsona − pęcherzowy rumień wielopostaciowy) (rzadko),
- objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w 
odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania) (rzadko),
- reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu 
oddechowego, w tym (częstość nieznana):
- reakcje ostre - objawiające się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, 
dusznością - najczęściej szybko ustępują po odstawieniu leku,
- reakcje przewlekłe - w tym zmiany w płucach (np. zwłóknienie płuc, zapalenie płuc) -
nasilenie objawów i ich odwracalność po odstawieniu leku zależy od czasu trwania leczenia 
po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych; po wykryciu działania niepożądanego 
konieczne jest natychmiastowe odstawienie leku; upośledzenie czynności płuc może być 
nieodwracalne,
- mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów będące wynikiem uszkodzenia nerwów 
obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z 
zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub 
niedoborem witaminy B) (częstość nieznana),
- rzekomobłoniaste zapalenie jelit (ciężka choroba jelita cienkiego lub grubego objawiająca się
biegunką, bólem głowy i gorączką) (częstość nieznana),
- sinica wskutek methemoglobinemii; u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej 
stosowanie furazydyny może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub 
hemolitycznej (częstość nieznana).
Ponadto u pacjentów przyjmujących furazydynę obserwowano następujące działania 
niepożądane:
Przechowywanie 
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Skład
- Substancją czynną leku jest furazydyna (Furazidinum), zwana także furaginą. 1 tabletka zawiera 100 mg furazydyny.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia żelowana, kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy 50.
Pojemność 
30 tabletek 
Producent 
 HASCO-LEK
Szczegóły
3300741
LEK OTC
tabl.
30 tabl.
Dostawa

SPOSÓB DOSTAWY

KOSZT DOSTAWY

CZAS DOSTAWY

(dni robocze)

DPD KURIER

11,99 zł.

1 DZIEŃ

DPD PUNKT ODBIORU/ ŻABKA

11,99 zł.

1 DZIEŃ

ODBIÓR OSOBISTY*

SPECJALISTYCZNY KURIER POCZTEX**

DARMOWA

12,99 zł.

PON - PT 7:00 - 20:00

SOBOTA  7:00 - 15:00

2 DNI

INPOST PACZKOMATY***

INPOSTA KURIER 

12,99 zł.

12,99 zł.

1-2 DNI

1 DZIEŃ

 

*DARMOWY ODBIÓR  w aptece Narutowicza 83 i 1 Maja 36, Lublin.

** Metoda dostawy zalecana w przypadku zamówienia leków i produktów, które powinny być przewożone w odpowiedniej temperaturze.

*** Do paczkomatów nie wysyłamy LEKÓW OTC!

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 299 ZŁ.

Wszystkie zamówienia wysyłamy tego samego dnia/ do 24 h po otrzymaniu płatności.

Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dostawa wyłącznie na terenie Polski.

Zapytaj farmaceutę
Cena
13,35 zł
w tym VAT
Cena
13,35 zł
w tym VAT
Ostatnie sztuki w magazynie

Ponad 3000 zweryfikowanych opinii

Podobne produkty

Sprawdź, jakim produktom zaufali inni